DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ TARYHY
WE ÜLKÄNI ÖWRENIŞ MUZEÝI
    • Turkmen
    • Русский
    • English

Türkmen bedewleri hem-de türkmeniň alabaýy milli buýsanjymyz

     Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda türkmen halkymyz, owadanlykda hem ýyndamlykda dünýä meşhur behişdi bedewlerimiziň hem-de ak öýlerimiziň gelişigi türkmeniň alabaýynyň şan-şöhratyny belende galdyryp, toý toýlaýar.

GADYMY SUNGATYŇ BEÝIK SENEDI

      Milli mirasymyzy bütin dünýä ýaýmak, onuň gadymylygyny, özboluşly aýratynlyklaryny öwrenmek, şeýle hem zehinli ýaşlary halk köpçüligine tanatmak maksady bilen Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde-de giň gerimli işler alnyp barylýar. Golaýda muzeý işgärleri “Dutar ýasamak senetçiligi we dutarda saz çalmak, bagşyçylyk sungatynyň” ÝUNESKO–nyň adamzadyň maddy däl mirasynyň görnükli nusgalarynyň                    sanawyna hödürlenmegi mynasybetli “Gara gazma dil bitiren”atly aýdym-sazly duşuşygyny gurady.

TOHUMYŇ MÜŇLÄBERSIN, PAGTAÇY DAÝHAN!

Asylly däbe görä, hormatly Prezidentimiziň ak pata bermegi bilen, il sylagly ýaşulularyň “Bissimillasy” bilen gowaça ekişine welaýatyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabyň Biruny adyndaky daýhan birleşiginiň giň pagta meýdanlarynda başlandy.

Ene keramatdyr, keremdir

     Ýurdumyzda hormatly Prezidentimiz tarapyndan mährem eneler,           gelin-gyzlar barada uly alada edilýär. Döwletimizde zenanlaryň bitirýän uly hyzmatlaryna goýulýan sarpa  Gahryman Arkadagymyzyň alyp barýan her bir işinde aýdyň duýulýar. Bahar paslynyň ilkinji günlerinde baharyň özüne çalymdaş zenanlaryň şanyna bellenýän baýram–Halkara zenanlar güni mynasybetli hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzyň gelin-gyzlaryna pul sowgatlaryny gowşurmagy hakyndaky Karara gol çekmegi hemmeleriň şatlygyny artdyrdy.

SEKILLERDE WATAN WASPY

Golaýda welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde     2021-nji - Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany”  ýyly mynasybetli, hormatly Prezidentimiziň halkymyza peşgeş beren  “Mertler Watany Beýgeldýär” atly kitabynyň esasynda, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň, welaýat medeniýet müdirliginiň,  Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň, Daşoguz şäheriniň çagalar  çeperçilik  mekdebiniň bilelikde  guramagynda “Watan waspy” atly surat çekmek boýunça sergi bäsleşigi

SUNGATDA PARAHATÇYLYGYŇ BEÝANY

        Daşoguz  welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň wagtlaýyn sergiler bölüminde  ýurdumyzda  bellenilýän şanly senelere bagyşlanyp   şeýle-de sungatyň dürli ugurlary boýunça yzygiderli gurnalýan wagtlaýyn sergiler  ildeşlerimiziň ruhy taýdan dynç almagy üçin uly ýardam edýär. Şeýle sergileriň biri ýakynda Daşoguzyň M.Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebiniň mugallymlarynyň hem-de talyplarynyň ýerine ýetiren dürli görnüşli nakgaş eserlerinden gurnaldy.

Halypa hatyrasy

       Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde    2021-nji “Türkmenistan–parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň ilkinji günlerinde, ýurdumyzyň baş baýramy–Garaşsyzlygymyzyň şanly   30 ýyllygy mynasybetli zähmet weteranlary, ýazyjy-şahyrlar bilen duşuşyklary, döredijilik we aýdym-sazly agşamlary geçirmeklige işjeň girişildi. Şeýle ýatda galyjy aýdym-sazly duşuşyklaryň biri muzeýde  2021-nji  ýylyň 29-njy  ýanwarynda  “Halypa  hatyrasy”  ady bilen geçirildi.

Türkmenistan–parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany

2021-nji “Türkmenistan–parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýyly mynasybetli Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň wagtlaýyn sergiler bölüminde ýaýbaňlandyrylan baýramçylyk sergisi muzeý gymmatlyklaryndan we şekillendiriş sungaty eserlerinden gurnalyp, ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň ýaşaýjylary we myhmanlary üçin mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly toýunyň dabaraly belleniljek ýylynda muzeý işgärleriniň sowgady boldy.

Bitaraplyk bagty

Binýady berkarar döwletimiziň hoşniýetli goňşuçylyk syýasatynyň, baky Bitaraplyk taglymatynyň sebitde, bütin dünýäde parahatçylygy we durnuklylygy üpjün etmek babatda ähmiýeti örän uludyr. Hormatly Prezidentimiziň ähli ugurlarda öňe sürýän başlangyçlary, türkmen halkynyň milli ýörelgelerine esaslanýan, hoşniýetli gatnaşyklara, parahatçylyga gönükdirilen Bitaraplyk syýasaty babatdaky taryhy tejribesi bütin dünýäde uly goldawa eýe bolýar.

Bitaraplyk–şu günümiziň we röwşen geljegimiziň şamçyragydyr

Şeýle şygar bilen “Türkmenistan–Bitaraplygyň mekany” ýyly diýlip yglan edilen 2020-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň guramagynda muzeýiň mejlisler zalynda ylmy-amaly maslahat geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda hemişelik Bitaraplygymyzyň çärýek asyrlyk senesiniň dabaralandyrylýan ýylynda amala aşyrylan beýik işleri giňden wagyz etmek maksadynda geçirilen maslahata welaýatyň muzeý işgärleri gatnaşdylar.