DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ TARYHY
WE ÜLKÄNI ÖWRENIŞ MUZEÝI
    • Turkmen
    • Русский
    • English

Bitarap mekanda galkynýar sungat

Hormatly  Prezidentimiz tarapyndan 2020-nji ýyly  “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýyly diýlip yglan edilmegi her bir türkmenistanlynyň ata-watana bolan  buýsanjyny, guwanjyny we söýgüsini artdyrdy.Bu şygar astynda  Bedew bady bilen öňe barýan mähriban diýarymyzda hormatly Arkadagymyz  ýaşlarymyzy watansöýüji edip ýetişdirmekde,olara gadymdan gelýän milliliklerimize uýmaklygy ündemek we wagyz etmek ýaly meselelere uly üns berýär.

     Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe  milli Liderimiziň ýolbaşçylygynda  ýaşlaryň,   mekdep okuwçylaryň,talyplaryň arasynda türkmen halkynyň  geçmiş taryhyny, milli mirasyny, ata-babalarymyzyň  senetçiligini, sungatyny,ene-mamalarymyzyň el işlerini  öwretmek  we  wagyz etmek işini bu günki günde ýurdumuzyň muzeýleri   üstünlikli alyp barýar.Ýaş nesillerimizde  muzeý gymmatlyklarynyň üsti bilen  Watana, halkyň milli medeni mirasyna, türkmeniň şöhratly taryhyna çuňňur söýgini, buýsanjy ösdürmek maksady bilen,ýakynda Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň gaznasyndan Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite  sungat mekdebinde “Bitarap mekanda galkynýar sungat”atly muzeý gymmatlyklarynyň göçme sergisini gurnady.Sergide halkymyzyň etniki aýratynlyklaryna degişli gymmatlyklar,egin-eşikler, haly önümleri, hojalyk gurallary, türkmeniň öçmejek taryhyna öwrülen bagşyçylyk  sungatyna degişli,  dessançy bagşylarymyz barada  maglumatlar hem-de eksponatlar, şeýle-de  şekillendiriş sungat eserleri görkezildi. Muzeý hünärmenleri bu sergini gurap, ýaşlara türkmeniň gadymdan gelýän milli medeniýetiniň aýratynlyklaryny öwrenmäge  mümkinçilik döretdi. Ýagny ekskursiýaly gürrüň berýän bu sergini diňe bir talyplar däl eýsem bu okuw jaýynyň mugallymlary  hem syn etdiler.Ekskursiýanyň dowamynda  tomaşaçylar özüni gyzyklandyrýan  eksponatlaryň  taryhyna degişli soraglary bilen sergini gurnan muzeýiň ylmy işgärlerine, ýüzlenip  gyzykly sorag-jogap hem alşdylar.Welaýatymyzyň çäginde bar bolan we saklanyp galan  orta asyr taryhy ýadygärlikleri, şeýle-de has gadymy döwre degişli  irki medeniýetleriň Daşoguz topragynda gelip çykyşlary  barada, olaryň sungaty barada  degerli maglumatlary aldylar.

       Sergä Daşoguz welaýatynyň çagalar sungat mekdebiniň mugallymy çeper döredijiligiň Halk ussasy Öre Annaýew gatnaşyp milli saz gurallarynyň ýasalyş aýratynlyklaryny sergini synlamaga gelen talyp ýaşlara gürrüň bermegi has-da täsirli boldy. Bu ýörite sungat mekdebiniň bagşylar we saz gurallar toparynyň talyplarynyň aýdym–sazly çykyşlary  serginiň açylyş dabarasyna özboluşly bezeg berdi.

        Birnäçe günläp bu sungat ojagynda dowam eden göçme sergiden hoşal bolan talyplar we mugallymlar, muzeý işgärlerine öz hoş allyklaryny  bildirip, serginiň örän tasirli we gyzykly bolandygyny aýratyn bellediler. Gahryman Arkadagymyza ähli amatlyklary bolan şeýle ajaýyp okuw jaýlarynda diňe  bilim almak bilen çäklenmän, eýsem halkymyzyň taryhy, medeniýeti  we sungaty bilen  ýakyndan tanyşmaga öwrenmäge,döredip berýän şeýle giň  mümkinçilikleri  üçin köp sag bolsunlaryny aýdyp, hormatly Arkadagymyzyň janynyň sag-ömrüniň uzak, il-ýurt bähbitli alyp barýan her bir tutumly işleriniň  hemişe rowaçlyklara beslenmeklerini tüýs ýürekden  arzuw etdiler.