DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ TARYHY
WE ÜLKÄNI ÖWRENIŞ MUZEÝI
    • Turkmen
    • Русский
    • English

Türkmen bedewleri hem-de türkmeniň alabaýy milli buýsanjymyz

     Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda türkmen halkymyz, owadanlykda hem ýyndamlykda dünýä meşhur behişdi bedewlerimiziň hem-de ak öýlerimiziň gelişigi türkmeniň alabaýynyň şan-şöhratyny belende galdyryp, toý toýlaýar. Şu ajaýyp baýramçylyk mynasybetli golaýda, Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýindeDaşoguz welaýat häkimligi,  Daşoguz  welaýat  medeniýet  müdirligi, Daşoguz  welaýat  Baş bilim müdirligi, Daşoguz  çeper  halyçylyk  kärhanasy hem-de welaýatyň jemgyýetçilik guramalarynyň guramagynda welaýatymyzyň höwesjeňleriniň, suratkeşleriniň, heýkeltaraşlarynyň, bilim işgärleriniň, halyçylaryň  arasynda  “Türkmen  bedewleri hem-de türkmen alabaýy milli buýsanjymyz” atly döredijilik bäsleşigi  geçirildi. Çekeleşikli geçen bu bäsleşige hödürlenen eserlerde türkmen  bedewiniň  we  alabaýynyň keşpleri dürli reňklerde, şeýle-de oba hojalykda ösdürilip  ýetişdirilýän däneli ekinler: tüwi, mäş, dary, künji, gawun, garpyz we günebakar ösümlikleriniň çigitlerinden şekillendirilen keşplerde, haly çitimlerinde, heýkeltaraş  işlerinde  wasp edilýär. Muzeýiň wagtlaýyn sergiler bölümini bezäp oturan bu özboluşly bäsleşik sergisinde ýerleşdirilen sungat eserleri behişdi bedewlerimiziň hem-de wepaly türkmen alabaýynyň, halkymyzyň gadymy atşynaslyk we seçgiçilik sungatynyň dowamat-dowam bolýandygyna şaýatlyk edýär. 

    Bäsleşigiň ýeňijileri Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň Daşoguz welaýat  komitetiniň,Türkmenistanyň Agrar partiýasynyň Daşoguz welaýat komitetiniň, Türkmenistanyň KA-nyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň, Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Daşoguz welaýat bölüminiň, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň  Daşoguz welaýat  Geňeşiniň  gymmat bahaly sowgatlary bilen sylaglandy.  07.04.2021 ý.