DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ TARYHY
WE ÜLKÄNI ÖWRENIŞ MUZEÝI
    • Turkmen
    • Русский
    • English

Bitaraplyk bagty

Binýady berkarar döwletimiziň hoşniýetli goňşuçylyk syýasatynyň, baky Bitaraplyk taglymatynyň sebitde, bütin dünýäde parahatçylygy we durnuklylygy üpjün etmek babatda ähmiýeti örän uludyr. Hormatly Prezidentimiziň ähli ugurlarda öňe sürýän başlangyçlary, türkmen halkynyň milli ýörelgelerine esaslanýan, hoşniýetli gatnaşyklara, parahatçylyga gönükdirilen Bitaraplyk syýasaty babatdaky taryhy tejribesi bütin dünýäde uly goldawa eýe bolýar.

Bitaraplyk–şu günümiziň we röwşen geljegimiziň şamçyragydyr

Şeýle şygar bilen “Türkmenistan–Bitaraplygyň mekany” ýyly diýlip yglan edilen 2020-nji ýylyň 2-nji dekabrynda Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň guramagynda muzeýiň mejlisler zalynda ylmy-amaly maslahat geçirildi. Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda hemişelik Bitaraplygymyzyň çärýek asyrlyk senesiniň dabaralandyrylýan ýylynda amala aşyrylan beýik işleri giňden wagyz etmek maksadynda geçirilen maslahata welaýatyň muzeý işgärleri gatnaşdylar.

ŞEKILLERDE BAKY BITARAPLYGYŇ WASPY

Golaýda “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylyny dabaralandyrmak  hem-de hemişelik  Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk  şanly  senesi mynasybetli welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşi  welaýat medeniýet müdirligi bilen bilelikde    Bitaraplyk-baky  buýsanjym  atly surat çekmek boýunça we sergi bäsleşigini  geçirdi.

Rysgal-berekediň şanyna tutulan toý mynasybetli...

Türkmenistan-Bitaraplygyň  mekany  ýylynda  Baky Bitaraplygymyzyň şanly

25 ýyllyk toýunyň toýlanjak günleriniň öňüsyrasynda ýurdumyzda giňden bellenilýän rysgal-berekediň toýy–Hasyl baýramçylygy mynasybetli Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesiniň, Türkmen oba hojalyk instituty hem-de Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň bilelikde gurnamagynda muzeýiň mejlisler zalynda “Bereket mekany eziz Diýarym!” atly baýramçylyk maslahaty geçirildi.

Halypa-şägirtlik ýoly rowaçlanýar

Baky Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk toýy  mynasybetli   Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň gurnamagynda welaýatymyzyň halypa bagşy-sazandalarynyň, döredijilik işgärleriniň hem-de Daşoguzyň M. Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebiniň talyplarynyň gatnaşmagynda edebi aýdym-sazly duşuşyk agşamy geçirildi. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow milli medeniýetimiz, sungatymyz hakda irginsiz aladalar edýär. Hut şonuň netijesinde hem häzirki bagtyýarlyk döwrümizde milli aýdym-saz we bagşyçylyk sungatymyz uly ösüşleri, özgerişleri başdan geçirýär.

Millilik ýörelgelerimiz-Buýsanjymyz

Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş  muzeýinde TMÝG-niň welaýat geňeşi hem-de welaýat medeniýet müdirligi bilen bilelikde Berkarar Döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe ýaş nesli milli gymmatlyklarymyz esasynda terbiýelemek, halk senetçiliginiň we sungatynyň görnüşlerini ýaşlaryň arasynda giňden wagyz etmek, ýaş nesliň halk senetçiligi bilen meşgullanmagyna giň ýol açmak hem-de olaryň ukyp-başarnyklaryny açyp görkezmek maksady bilen, ýaşlaryň gatnaşmagynda duşuşyk geçirildi.

Pagtaçylaryň armasy ýetirildi

“Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylynyň güýz pasly zähmet üstünliklerine beslenýär. Gazanýan ajaýyp netijelerine guwanýan pagataçy daýhanlarymyz uzak wagtyň dowamynda der dökülip ýetişdirilen pagta hasylyny gysga wagtyň içinde ýygnap Watan harmanyna tabşyrmak üçin gujur-gaýratlaryny gaýgyrman, ähli derwaýys aladalary ýokary depginde amala aşyrýarlar. Şeýlelikde olaryň armasyny ýetirmek, işe bolan höwesini artdyrmak ugrunda dürli medeni çäreler yzygiderli guralýar.

Bäsleşik geçirildi

Daşoguz welaýatynyň  taryhy we ülkäni  öwreniş  muzeýiniň  sergi  zalynda  Türkmenistanyň  Magtymguly adyndaky  Ýaşlar  guramasynyň  Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň  Medeniýet  ministrliginiň  we Türkmenistanyň  Telewideniýe, radiogepleşikler  we  kinematografiýa  baradaky  döwlet  komitetiniň  bilelikde  yglan eden  “Senet-eliň  altyn  bilezigi”  atly  döredijilik  bäsleşiginiň  welaýat  tapgyry  geçirildi.

Şanly taryhymyza altyn harplar bilen ýazyljak täze arheologik tapyndylar

Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary netijesinde ýurdumyzyň durmuşynda ösüşiň belentliklerine tarap täze gözlegler bilen gitmek tapgyryna badalga berlip, türkmen halkynyň medeni-ruhy galkynyşyny beýan etmek döwlet syýasatynyň baş ugruna öwrüldi. Şanly taryhymyzdan gözbaş alýan täze eýýamda milli medeniýetimiz düýpli öwrenilýär.

Toý toýlanýar Medeniýetyiň şanyna

      Her ýylda geçirilmegi däbe öwrülen Medeniýet hepdeligi eziz Diýarymyzda giňden bellenilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlanyp guralýar hem-de täze zehinleri ýüze çykarmak bilen döredijilik işgärlerini hünär derejesini ýokarlandyrmaga höweslendirýär. “Türkmenistan–Bitaraplygyň mekany” şygary bilen geçýän 2020-nji ýylyň   22-27-nji iýuny aralygynda Diýarymyzyň demirgazyk sebiti-Daşoguz welaýatynyň tutuş giňişligi Medeniýet hepdeliginiň uludan tutulýan toýunyň şatlyk-şowhunyna gurşaldy.