DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ TARYHY
WE ÜLKÄNI ÖWRENIŞ MUZEÝI
    • Turkmen
    • Русский
    • English

“Bitarap Diýarymyň sungatda waspy” atly sergi

      Şu at bilen 2020-nji ýylyň 7-nji fewralynda  Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde “Türkmenistan –Bitaraplygyň mekany” ýyly mynasybetli  Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebiniň Nakgaşçylyk bölüminde okaýan talyplarynyň döreden   eserleriniň sergisiniň açylyş dabarasy boldy.

     Serginiň açylyş dabarasyna muzeýiň hünärmenleri ady agzalan ýörite sungat mekdebiniň talyp ýaşlary, mugallymlary   hem-de Daşoguz şäheriniň ýaşaýjylary gatnaşdylar.

Türkmen halysy-umumyadamzat ähmiýetli gymmatlyk

2019-njy ýylyň 18-nji dekabrynda Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň mejlisler eýwanynda Türkmenistanyň Zenanlar birleşiginiň Daşoguz welaýat bölüminiň hem-de Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň welaýat birleşmesiniň bilelikde guramagynda türkmen halyçylyk sungatynyň ÝUNESKO-nyň maddy däl medeni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sanawyna girizilmegi bilen baglanyşykly “Türkmen halysy-umumyadamzat ähmiýetli gymmatlyk” atly dabaraly maslahat geçirildi.