DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ TARYHY
WE ÜLKÄNI ÖWRENIŞ MUZEÝI
    • Turkmen
    • Русский
    • English

DÜR ÝASALMAZ USSATSYZ

    Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýiniň mejlisler zalynda “Zergärçilik sungaty–halkymyzyň gözellik zynaty” atly wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen maslahata zergärler bilen bilelikde muzeý işgärleri, Türkmenistanyň Döwlet çeperçilik akademiýasynyň mugallymlarydyr talyp ýaşlary, Aşgabat şäheriniň Medeniýet müdirliginiň Bäşim Nuraly adyndaky Çagalar çeperçilik mekdebiniň okuwçylary şol sanda Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň işgärleri hem wideoaragatnaşyk arkaly gatnaşdylar.

MUKADDES GARAŞSYZLYGYMYZYŇ ŞANLY 30 ÝYLLYGY MYNASYBETLI

“Türkmenistan–pahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynda giňden bellenilýän ýurt Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyllygy mynasybetli, ýaňy-ýakynda Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň gaznasyna Merdan Kakabaýewiň özi tarapyndan, 30 sany nakgaş eseriniň sowgat berilmegi buýsançly ýagdaýdyr. Suratkeş Merdan Kakabaýewiň çuň mana ýugrulan eserleriniň muzeýe sowgat berilenleriniň sanynyň barha köpelýändigi,  hem-de olaryň tomaşaçylar, ýetginjek suratkeşler tarapyndan uly gyzyklanma bilen garşylanmagy zehinli suratkeşiň döredijiligini ýene-de ruhlandyrýar.          

Türkmenistan parahatçylyk dörediji döwletdir

Şeýle şygar astynda 20-nji awgustda ýurdumyzyň muzeýleriniň arasynda sanly wideo aragatnaşyk arkaly geçirileniş maslahatyna Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň işgärleri hem işjeň gatnaşdylar. Maslahatda “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň,  6-njy awgustynda “Awaza” milli syýahatçylyk zolagynda üstünlikli we netijeli geçirilen Merkezi Aziýa döwletleriniň Baştutanlarynyň konsultatiw duşuşygy halklaryň ýakynlaşmagyna we dost-doganlygyň berkemeginde uly ähmiýete eýe bolandygy dogrusyndaky çykyşlara uly orun berildi.

GARAŞSYZ WATANYM DILDE-DESSANYM

      Milli mirasymyzyň hak hossary Gahryman Arkadagymyzyň türkmen medeniýetini, sungatyny-milli mirasymyzy ösdürmek barada edýän tagallalaryndan ugur alyp, Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde  bagşyçylyk sungaty we dessan ýoluny wagyz etmek maksady bilen “Garaşsyz  Watanym dilde-dessanym” ady bilen, welaýatymyzyň dessançy bagşylarynyň gatnaşmagynda söhbetdeşlik we milli mirasymyzy beýan edýän sergi guraldy.

ŞUGLASY NUR SAÇÝAN BINA

        “Türkmenistan – parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň     21-nji  iýulynda  hormatly  Prezidentimiz  Gurbanguly  Berdimuhamedow  mukaddes Gurban  baýramynyň  bellenilýän  sahawatly  günlerinde Daşoguz  welaýatyna amala  aşyran  iş saparynyň çäginde, welaýat merkezinde gurlan  döwletli döwranymyzyň şaýady, toý-baýramlarymyzyň mekany boljak “Türkmeniň  ak öýi” binasynyň  açylyş  dabarasyna  gatnaşdy. 

ÇÄJIŇIZE BEREKET, EDERMEN GALLAÇYLAR!

Ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda bolşy ýaly Daşoguz welaýatynda hem   saçaklaryň rysgal-berekedi guşgursak bugdaýyň bol hasyly ýetişdirildi. Görogly etrabynyň Magtymguly adyndaky daýhan birleşiginiň bugdaýly meýdanynda Hormatly Prezidentimiziň “Ak pata” bermeginde welaýatyň il sylagly ýaşulularynyň gatnaşmagynda “Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany” ýylynyň galla oragyna girişildi.

MEDENIÝET HALKYŇ KALBYDYR

Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi we Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklarynyň Daşoguz welaýat birleşmesi bilen bilelikde Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni we Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň täze binasynyň hormatly Prezidentimiziň ak patasy bilen açylyp ulanylmaga berilmeginiň 10 ýyllygy mynasybetli muzeýde “Medeniýet halkyň kalbydyr” atly baýramçylyk dabaraly maslahaty geçirildi.

MÄHIR MUKAMY SIŇEN SUNGAT

         Ýaşlaryň arasynda milli däp-dessurlarymyzy, ene-mamalarymyzdan gelýän el işlerini ýaýbaňlandyrmak şeýle-de hormatly Prezidentimiziň mähriban käbesi Ogulabat ejäniň işläp bejeren kürtesiniň, ören jorabynyň Türkmenistanyň Döwlet medeniýet merkeziniň Döwlet muzeýine gowşurylmagy mynasybetli Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň hem-de Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Daşoguz welaýat Geňeşiniň guramagynda “Mähir mukamy siňen sungat” atly maslahat geçirildi.

WATAN GERÇEKLERI BAKY DIRIDIR

      Beýik Ýeňşiň 76 ýyllygy mynasybetli Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň wagtlaýyn sergiler bölüminde “Watan gerçekleri baky diridir” atly şygar bilen baýramçylyk sergisi guraldy. Sergide, uruş döwrüniň kynçylykly durmuşyny, türkmen esgerleriniň merdanalygyny, tyldaky ýaşaýşyň dürli pursatlaryny şöhlelendirýän muzeý gymmatlyklarynyň birnäçesi sergilendi.

Türkmen bedewleri hem-de türkmeniň alabaýy milli buýsanjymyz

     Gahryman Arkadagymyzyň baştutanlygynda türkmen halkymyz, owadanlykda hem ýyndamlykda dünýä meşhur behişdi bedewlerimiziň hem-de ak öýlerimiziň gelişigi türkmeniň alabaýynyň şan-şöhratyny belende galdyryp, toý toýlaýar.