DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ TARYHY
WE ÜLKÄNI ÖWRENIŞ MUZEÝI
    • Turkmen
    • Русский
    • English

Bäsleşik geçirildi

Daşoguz welaýatynyň  taryhy we ülkäni  öwreniş  muzeýiniň  sergi  zalynda  Türkmenistanyň  Magtymguly adyndaky  Ýaşlar  guramasynyň  Merkezi Geňeşiniň, Türkmenistanyň  Medeniýet  ministrliginiň  we Türkmenistanyň  Telewideniýe, radiogepleşikler  we  kinematografiýa  baradaky  döwlet  komitetiniň  bilelikde  yglan eden  “Senet-eliň  altyn  bilezigi”  atly  döredijilik  bäsleşiginiň  welaýat  tapgyry  geçirildi. Oňa  welaýatymyzyň  şäherdir-etraplaryndan dürli kärde zähmet çekýän raýatlar, orta we  ýokary  okuw  mekdeplerinden  bäsleşigiň  deslapky  tapgyrynda  ýeňiji bolan  ýaşlar gatnaşdylar. Bäsleşigiň bu  tapgyrynda okuwçylaryň  we  talyp  ýaşlaryň halkymyzyň  baý geçmiş  mirasyny, medeni gymmatlyklarymyzy, däp-dessurlarymyzy  şöhlelendirýän  senetçilik we milli  el işlerini  synlanyňda, olaryň  her  biriniň  döredijilik işine  özboluşly  çemeleşýändigine  we bäsleşige  yhlas  bilen  taýýarlanandyklaryna  göz ýetirmek bolýar.

        Eminler topary  sergä  hödürlenen ähli işleri  gözden  geçirdiler, synladylar, baha  berdiler. Gelnen netijelere  görä, S.A.Nyýazow  adyndaky  etrabyň  ýaşaýjysy  Röwşen  Madraimow, Gubadag  etrabynyň  ýaşaýjysy Bossan  Kerimowa, Gurbansoltan  eje  adyndaky  etrabyň  ýaşaýjysy  Didar  Ýazmyradow, Türkmen oba hojalyk  institutynyň  mugallymlary Selbi  Meredowa, Aýnur  Kakyşowa, talyplary  Dünýä Ýazmedowa, Merjen Guwanjowa, Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň ýaşaýjysy Maksat  Magtymow, etrapdaky  33-nji orta mekdebiň  mugallymy  Sähra Ataýewa, Ruhubelent  etrabyndaky  14-nji  orta  mekdebiň 7-nji synp okuwçysy Aýnazar Derýaýew, Daşoguz şäherindäki  2-nji orta mekdebiň 11-nji synp okuwçysy  Muhammetali  Rozmetow, Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň 61-nji orta mekdebiniň  10-njy synp okuwçysy Nowruz Koşaýew dagynyň hödürlän, çeperçilik taýdan aýratyn  tapawutlanan  işleriniň  ählisi  bäsleşigiň  jemleýji-döwlet  tapgyryna  hödürlenildi. Aýratyn tapawutlananlara TMÝG-niň welaýat geňeşiniň, welaýat medeniýet  müdirliginiň, welaýat  teleradio  studiýasynyň  Hormat  hatlary  we  gymmat  bahaly  sowgatlar, işjeň  gatnaşan  ýaşlara  bolsa höweslendiriji  sowgatlar  dabaraly  ýagdaýda  gowşuryldy.