DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ TARYHY
WE ÜLKÄNI ÖWRENIŞ MUZEÝI
    • Turkmen
    • Русский
    • English

ŞEKILLERDE BAKY BITARAPLYGYŇ WASPY

Golaýda “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylyny dabaralandyrmak  hem-de hemişelik  Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk  şanly  senesi mynasybetli welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşi  welaýat medeniýet müdirligi bilen bilelikde    Bitaraplyk-baky  buýsanjym  atly surat çekmek boýunça we sergi bäsleşigini  geçirdi. Bäsleşige  Daşoguz şäherindäki  çagalar  çeperçilik  mekdebiniň  şekillendiriş sungaty  hünär ugry boýunça bilim alýan okuwçylary, Daşoguzyň  Magtymguly Garlyýew adyndaky  ýörite sungat mekdebiniň nakgaşçylyk bölüminiň talyplary gatnaşdylar. Sergide okuwçylaryň we talyp ýaşlaryň mähriban Watanymyzy, bagtyýar zamanamyzy, baky Bitaraplygymyzy, gözel tebigatymyzy, türkmen bedewini  ussatlyk  bilen wasp  edýän eserlerini, el islerini synlamak bolýar. Bäsleşikde Daşoguz şäheriniň  çagalar  çeperçilik  mekdebiniň  1-2-nji synp okuwçylarynyň arasynda  birinji orna  Ogulşat Hanowanyň  “Baýramçylyk tansy”, ikinji orna  Sarygül  Meredowanyň  “Baýramçylyk güni”, üçünji orna Malika Jumageldiýewanyň  “Baýramçylyk güni”,  3-4 synplaryň arasynda birinji orna  Merjen Hanowanyň  “Bitaraplyk”,  ikinji orna  Merjen  Myradowanyň  “Bitaraplyk buýsanjy”  atly el işleri, üçünji orna Sewara Bagtyýarowanyň  “Bitaraplyk”  atly çeken suraty  mynasyp boldy.  

    Daşoguzyň  M.Garlyýew adyndaky  ýörite sungat mekdebiniň  nakgaşçylyk bölüminiň talyplarynyň arasynda birinji orna  Altyn Allakulyýewanyň “Bitaraplyk”,     ikinji  orunlara  Dilraba  Döwletowanyň  “Baýramçylyk agşamy”, Bahar  Kurtowanyň “Bitaraplyk-guwanjym”, üçünji orunlara  Gülnabat  Urpekowanyň “Parahatçylyk”,  Merjen Aýtmetowanyň “Bitaraplyk”, Bilbil Kakaýewanyň  “Bitaraplygyň waspy” atly ,ýagly reňkler bilen  beýan edilen  surat  eserleri mynasyp boldy.

       Bäsleşigiň ýeňijilerine Türkmenistanyň  Magtymguly adyndaky  Ýaşlar guramasynyň  welaýat  geňeşiniň,  welaýat medeniýet müdirliginiň, Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy

Golaýda “Türkmenistan-Bitaraplygyň mekany” ýylyny dabaralandyrmak  hem-de hemişelik  Bitaraplygymyzyň 25 ýyllyk  şanly  senesi mynasybetli welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşi  welaýat medeniýet müdirligi bilen bilelikde    Bitaraplyk-baky  buýsanjym  atly surat çekmek boýunça we sergi bäsleşigini  geçirdi. Bäsleşige  Daşoguz şäherindäki  çagalar  çeperçilik  mekdebiniň  şekillendiriş sungaty  hünär ugry boýunça bilim alýan okuwçylary, Daşoguzyň  Magtymguly Garlyýew adyndaky  ýörite sungat mekdebiniň nakgaşçylyk bölüminiň talyplary gatnaşdylar. Sergide okuwçylaryň we talyp ýaşlaryň mähriban Watanymyzy, bagtyýar zamanamyzy, baky Bitaraplygymyzy, gözel tebigatymyzy, türkmen bedewini  ussatlyk  bilen wasp  edýän eserlerini, el islerini synlamak bolýar. Bäsleşikde Daşoguz şäheriniň  çagalar  çeperçilik  mekdebiniň  1-2-nji synp okuwçylarynyň arasynda  birinji orna  Ogulşat Hanowanyň  “Baýramçylyk tansy”, ikinji orna  Sarygül  Meredowanyň  “Baýramçylyk güni”, üçünji orna Malika Jumageldiýewanyň  “Baýramçylyk güni”,  3-4 synplaryň arasynda birinji orna  Merjen Hanowanyň  “Bitaraplyk”,  ikinji orna  Merjen  Myradowanyň  “Bitaraplyk buýsanjy”  atly el işleri, üçünji orna Sewara Bagtyýarowanyň  “Bitaraplyk”  atly çeken suraty  mynasyp boldy.  

    Daşoguzyň  M.Garlyýew adyndaky  ýörite sungat mekdebiniň  nakgaşçylyk bölüminiň talyplarynyň arasynda birinji orna  Altyn Allakulyýewanyň “Bitaraplyk”,     ikinji  orunlara  Dilraba  Döwletowanyň  “Baýramçylyk agşamy”, Bahar  Kurtowanyň “Bitaraplyk-guwanjym”, üçünji orunlara  Gülnabat  Urpekowanyň “Parahatçylyk”,  Merjen Aýtmetowanyň “Bitaraplyk”, Bilbil Kakaýewanyň  “Bitaraplygyň waspy” atly ,ýagly reňkler bilen  beýan edilen  surat  eserleri mynasyp boldy.

       Bäsleşigiň ýeňijilerine Türkmenistanyň  Magtymguly adyndaky  Ýaşlar guramasynyň  welaýat  geňeşiniň,  welaýat medeniýet müdirliginiň, Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy