DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ TARYHY
WE ÜLKÄNI ÖWRENIŞ MUZEÝI
    • Turkmen
    • Русский
    • English

SEKILLERDE WATAN WASPY

Golaýda welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde     2021-nji - Türkmenistan-parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany”  ýyly mynasybetli, hormatly Prezidentimiziň halkymyza peşgeş beren  “Mertler Watany Beýgeldýär” atly kitabynyň esasynda, Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň welaýat geňeşiniň, welaýat medeniýet müdirliginiň,  Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň, Daşoguz şäheriniň çagalar  çeperçilik  mekdebiniň bilelikde  guramagynda “Watan waspy” atly surat çekmek boýunça sergi bäsleşigi geçirildi. Bäsleşige Daşoguz şäherindäki  çagalar çeperçilik mekdebiniň hem-de welaýatyň çagalar sungat mekdepleriniň şekillendiriş sungaty hünär ugry boýunça bilim alýan okuwçylar  gatnaşdylar.

  Sergide okuwçylaryň suwly reňkde, guaşda, tuşda çeken suratlarynda  mähriban Watanymyz, baýramçylyk günleri hem-de türkmen esgerleriniň Watan goragyndaky keşpleri ussatlyk bilen wasp edilýär. Bäsleşige gatnaşan  okuwçylarynyň arasynda  birinji, ikinji, üçünji orna hem-de höweslendiriji orunlara aýratynlykda tapawutlanan surat  eserleri mynasyp boldy.

       Bäsleşigiň ýeňijilerine Türkmenistanyň  Magtymguly adyndaky  Ýaşlar guramasynyň  welaýat  geňeşiniň,  welaýat medeniýet müdirliginiň, Hormat hatlary we ýadygärlik sowgatlary dabaraly ýagdaýda gowşuryldy.     13.02.2021 ý.