DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ TARYHY
WE ÜLKÄNI ÖWRENIŞ MUZEÝI
    • Turkmen
    • Русский
    • English

GAHRYMANLAR ÝÜREKLERDE ÝAŞAÝAR

        Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň wagtlaýyn sergiler bölüminde 1941-1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan ýeňşiň 77 ýyllygy mynasybetli Gahrymanlar ýüreklerde ýaşaýaratly baýramçylyk sergisi guraldy. Sergide Beýik Watançylyk urşunyň gazaply aldym-berdimli söweşlerinde şirin janyny gaýgyrman söweşen ildeşlerimiziň görkezen-watançylygyň hakyky nusgasyna öwrülen edermenliklerini   şöhlelendirýän muzeý gymmatlyklarynyň birnäçesi sergilendi. Watanperwerligiň, batyrgaýlygyň, mertligiň ajaýyp nusgasyny görkezen ildeşlerimiz Türkmenistanyň Gahrymanlary Annagylyç Ataýewiň,  Jumagaly Kaldykaraýewiň, Jumanyýaz Hudaýbergenowyň, Saparmät Hojaýewiň durmuş ýollary hakynda baý maglumatlar serginiň görnükli ýerinde  ýerleşdirilen. Uruş ýyllarynda front bilen tylyň arasyndaky baglanyşygy alamatlandyrýan üçburç hatlar sergä gelýänlerde uly gyzyklanma döretdi.

         Watan gerçeklerine goýulýan tükeniksiz sarpanyň aýdyň mysalyna öwrülen bu sergi ýaş nesillerimizi watançylyk ruhunda terbiýelemekde uly ähmiýete eýedir. 09.05.2022 ý.