DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ TARYHY
WE ÜLKÄNI ÖWRENIŞ MUZEÝI
    • Turkmen
    • Русский
    • English

DABARALY MASLAHAT GEÇIRILDI

Şu ýylyň “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” diýlip atlandyrylmagyny dabaralandyrmak hem-de hormatly Prezidentimiziň “Ýaşlar –Watanyň daýanjy” atly kitabyny giňden wagyz etmek maksadynda golaýda muzeýiň mejlisler zalynda “Magtymguly Pyragynyň arzuwlan zamanasynda ýaşlar–Watanyň daýanjy” atly şygar bilen maslahat geçirildi.

DÖWRÜMIZE ŞAN BERÝÄN TARYHY ÝYL

Ýurdumyzda “Pähim-paýhas ummany Magtymguly Pyragy” ýylyna bagyşlanan dabaraly çäreler giň gerim alýar. Şu mynasybetli welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi bilen TDP-niň welaýat komitetiniň bilelikde guramagynda wagyz-nesihat söhbetdeşligi geçirildi.

ÇAGALARYŇ ÝÜREK OWAZY

Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň wagtlaýyn sergiler zalynda Daşoguz şäherindäki çagalar çeperçilik mekdebiniň okuwçylarynyň Täze ýyl baýramyny wasp edip taýýarlan surat eserlerinden ybarat “Hoş geldiň, Täze ýyl!” atly baýramçylyk sergisi guraldy.

ÝUNESKO WE MILLI MRAS

Şeýle at bilen welaýat Taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň, welaýat kitaphanasynyň, Daşoguzyň Magtymguly Garlyýew adyndaky ýörite sungat mekdebiniň bilelikde guramaklarynda dabaraly maslahat geçirildi.

BAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANAN MASLAHAT

TKA-nyň Daşoguz welaýat birleşmesi bilen muzeýiň bilelikde guramagynda geçirilen “Rysgal-bereketli, döwletli Watan” atly maslahaty Hasyl toýuna bagyşlandy. Maslahatda ýurdumyzda oba hojalyk pudagynyň ösüşi, kärendeçi daýhanlar üçin döredilýän giň mümkinçilikler dogrusynda gürrüň edilip, ata Watanymyzyň gülläp ösmeginde oba hojalyk pudagynyň zähmetkeşleriniň mynasyp ornunyň bardygyny buýsanç bilen bellediler.
Maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar muzeýde Hasyl toýy mynasybetli guralan “Berekediň, bolçulygyň baýramy” atly baýramçylyk sergisine syn etdiler.01.11.2023 ý.

MILLI MIRASYMYZYŇ SARPASY

28-nji oktýabrda baýramçylyk ruhuna beslenen Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň öňündäki meýdançada Türkmenistanyň BMG-niň bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasy bolan ÝUNESKO-nyň agzalyga kabul edilmeginiň 30 ýyllygy hem-de ÝUNESKO-nyň Maddy däl medeni mirasy goramak hakyndaky Konwensiýasynyň kabul edilmeginiň 20 ýyllygy mynasybetli “Türkmenistan-umumadamzat gymmatlyklaryň mekany” atly maslahatyň açylşy dessançy bagşylaryň ýerine ýetirmeginde belent heňde ýaňlanan aýdym-sazlara, şowhunly tanslara we edebi-sazly çykyşlara beslendi.

YLHAM ÇEŞMESI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda uludan toýlanýan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň baýramy mynasybetli ýurdumyzyň beýik ösüşlerini, ýetilen beýik sepgitleri çeperçilik sungatynyň üsti bilen wasp etmek maksadynda, muzeýde welaýat häkimligi, welaýat medeniýet müdirligi we jemgyýetçilik guramalary bilen bilelikde welaýatymyzyň suratkeşleriniň, çagalar çeperçilik mekdepleriniň okuwçylarynyň, mugallymlarynyň arasynda “Garaşsyzlyk–beýik ylham çeşmesi” atly sergi bäsleşigi geçirildi.

AKYLDAR ŞAHYRYŇ HORMATYNA

Döwrüň beýik ruhundan galkynan bagtyýar halkymyz häzirki wagtda Gündogaryň beýik akyldar şahyry Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny dabaralandyrmaga uly taýýarlyk görýär.

JOŞGUNLY KÖŇÜLLERIŇ OWAZY

Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde geçirilen, Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 32 ýyllyk şanly toýy mynasybetli welaýatymyzyň dessançy bagşylarynyň “Garaşsyzlyk–dillerimiziň dessany” atly festiwalynyň açylyş dabarasy ýakymly, ýatda galyjy pursatlara beslendi.

DÖWRÜŇ RUHY JOŞGUNYNYŇ DABARASY

Aziýanyň merjen şäheri diýip taryp edilýän gözel paýtagtymyz Aşgabatda Medeniýet hepdeligi uly şatlyk-şowhuna beslendi. Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli geçirilen her bir dabaraly çärede milli medeniýetimiziň gadymylygy, özboluşlylygy we köp öwüşginliligi şöhlelendi. Şeýle baýramçylyk sergileriňdir, maslahatlaryň ençemesi Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde-de geçirildi.
* * * * *