DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ TARYHY
WE ÜLKÄNI ÖWRENIŞ MUZEÝI
    • Turkmen
    • Русский
    • English

HER BIR DÄNÄŇ MÜŇ BOLSUN!

Arkadagly Serdarymyzyň ak pata bermegi bilen Daşoguz welaýatynda geljek ýylyň hasyly üçin güýzlik bugadýyň ekişine guramaçylykly girişildi. Bu möhüm çäre mynasybetli Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde baýramçylyk sergisi guraldy.Şöhratly taryhly ata-babalarymyzyň bugdaý ýetişdirmekdäki tejribelerini beýan edýän bu sergä, il sylagly  ýaşulylary, öňdebaryjy gallaçy daýhanlar we ussat mehanizatorlar   gatnaşdylar.

* * *

      Gubadag etrabynyň “Türkmenistan” daýhan birleşiginiň çäginde geçirilen dabarada milli daýhançylyk däplerimizi açyp görkezýän muzeý gymmatlyklarynyň sergisine-de giň orun berildi.          02.09.2022 ý