DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ TARYHY
WE ÜLKÄNI ÖWRENIŞ MUZEÝI
    • Turkmen
    • Русский
    • English

DOST-DOGANLYK FESTIWALY

      Berkarar döwletiň täze eýýämynyň Galkynyşy döwrüniň döredijilik kuwwaty bilen ösýän, özgerýän Daşoguz welaýatymyzda geçirilen türkmen we özbek halklarynyň  festiwalynyň toý dabarasy taryha altyn harplar bilen ýazyldy. Iki goňşy döwletiň  köpdürli, öwüşgünli medeniýeti, sungaty, ynsanperwer ýörelgelerini baglanyşdyrmakda, sazlaşykly utgaşdyrmakda hem baýlaşdyrmakda, uly ähmiýete eýe bolan bu dost-doganlyk festiwaly ruhy joşguna, şatlykly pursatlara beslendi. Daşoguz şäherindäki  “Türkmeniň ak öýi” binasynda ýokary guramaçylyk derejesinde  geçirilen bu toý dabarasyna  iki  döwletiň medeniýet, teatr we kino sungatynyň işgärleri bilen bir hatarda  türkmen we özbek halklarynyň  amaly-haşam sungatyna degişli el işleriniň, şekillendiriş sungaty eserleriniň    sergisi guraldy. Sergide  iki doganlyk ýurduň  senetçiliginiň we şekillendiriş sungatynyň döredijilik ussatlygy görkezildi. Dabara gatnaşan iki döwletiň wekilleri bu  wakanyň halklarymyzyň medeni durmuşynda  möhüm çäre bolmak bilen, biziň ýurtlarymyzyň döwletara hyzmatdaşlygyny pugtalandyrmakda möhüm ähmiýete eýedigini belläp şeýle mümkinçilikleri döredip berýän  Hormatly  Arkadagly Serdarymyza köp sag bolsunlaryny aýtdylar.   16-17.11.2022 ý