DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ TARYHY
WE ÜLKÄNI ÖWRENIŞ MUZEÝI
    • Turkmen
    • Русский
    • English

BAÝRAMÇYLYGA BAGYŞLANAN MASLAHAT

TKA-nyň Daşoguz welaýat birleşmesi bilen muzeýiň bilelikde guramagynda geçirilen “Rysgal-bereketli, döwletli Watan” atly maslahaty Hasyl toýuna bagyşlandy. Maslahatda ýurdumyzda oba hojalyk pudagynyň ösüşi, kärendeçi daýhanlar üçin döredilýän giň mümkinçilikler dogrusynda gürrüň edilip, ata Watanymyzyň gülläp ösmeginde oba hojalyk pudagynyň zähmetkeşleriniň mynasyp ornunyň bardygyny buýsanç bilen bellediler.
Maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar muzeýde Hasyl toýy mynasybetli guralan “Berekediň, bolçulygyň baýramy” atly baýramçylyk sergisine syn etdiler.01.11.2023 ý.