DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ TARYHY
WE ÜLKÄNI ÖWRENIŞ MUZEÝI
    • Turkmen
    • Русский
    • English

Çeperçilik ylhamlaryň joşguny

      2023-nji ýyly “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýip atlandyrylmagy mynasybetli muzeýiň wagtlaýyn sergiler bölüminde Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň Daşoguz welaýat şahamçasynyň agzalarynyň çeper döredijilik sergisiniň açylyş dabarasy bolup geçdi.

Arkadagly Watana Täze ýyl geldi

Muzeýiň wagtlaýyn sergiler bölüminde Daşoguz şäheriniň çagalar çeperçilik  mekdebiniň okuwçylarynyň arasynda “Arkadagly Watana Täze ýyl geldi” atly döredijilik sergi bäsleşigi geçirildi.

     Bagtyýar çagalygyň mekanyna öwrülen diýarymyzda ösüp gelýän ýaş nesiller üçin düýpli tagallalar edilýändigi şonuň netijesinde-de çagalaryň bagtyýar we ruhubelent ýaşamagyna gönükdirilendigi sergide ýerleşdirilen eserlerde aýdyň duýulýar.

DOST-DOGANLYK FESTIWALY

      Berkarar döwletiň täze eýýämynyň Galkynyşy döwrüniň döredijilik kuwwaty bilen ösýän, özgerýän Daşoguz welaýatymyzda geçirilen türkmen we özbek halklarynyň  festiwalynyň toý dabarasy taryha altyn harplar bilen ýazyldy. Iki goňşy döwletiň  köpdürli, öwüşgünli medeniýeti, sungaty, ynsanperwer ýörelgelerini baglanyşdyrmakda, sazlaşykly utgaşdyrmakda hem baýlaşdyrmakda, uly ähmiýete eýe bolan bu dost-doganlyk festiwaly ruhy joşguna, şatlykly pursatlara beslendi.

WEPALY HEM EDERMEN TÜRKMEN ALABAÝLARY

Türkmen alabaýlarynyň tohum arassalygyny gorap saklamak, olary mert, edermen edip ýetişdirmek, ynsanyň iň wepaly dosty alabaýlarymyzy ilat arasynda wagyz etmek maksady bilen “Türkmen alabaýy” baýramy mynasybetli Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde “Türkmen alabaýynyň sungatda waspy” baýramçylyk sergisi gurnaldy.

       Sergide ýerleşdirilen nakgaş we heýkel eserlerinde wepadarlygy, hüşgärligi, we duýgurlygy, bilen tapawutlanýan milli gymmatlyklarymyz derejesinde sarpalaýan alabaýlarymyz çeper wasp edildi.

HATYRA GÜNI MYNASYBETLI ÇÄRELER

Parasatly pederlerimiziň däpleriniň dowam etdirilýändiginiň, halkymyzyň ruhubelentligini ýokarlandyrmagyň hatyrasyna nesilleriň aýrylmaz arabaglanyşygynyň nobatdaky aýdyň nyşanyna öwrülen çäreleriň birnäçesi Hatyra güni mynasybetli muzeýde giňden geçirildi.

Garaşsyzlyk – bagtymyz

     Toýlary toýa ulaşýan eziz Diýarymyzda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň    31 ýyllyk şanly toýy mynasybetli Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde baýramçylyk sergisi guraldy. Sergide ýaýbaňlandyrylan bereketli türkmen saçagyny, toý döwresini ýatladýan pursatlaryň, milli we amaly-haşam sungatynyň eserleriniň ajaýyp görnüşleri aýratyn täsirli boldy.

HER BIR DÄNÄŇ MÜŇ BOLSUN!

Arkadagly Serdarymyzyň ak pata bermegi bilen Daşoguz welaýatynda geljek ýylyň hasyly üçin güýzlik bugadýyň ekişine guramaçylykly girişildi. Bu möhüm çäre mynasybetli Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde baýramçylyk sergisi guraldy.Şöhratly taryhly ata-babalarymyzyň bugdaý ýetişdirmekdäki tejribelerini beýan edýän bu sergä, il sylagly  ýaşulylary, öňdebaryjy gallaçy daýhanlar we ussat mehanizatorlar   gatnaşdylar.

* * *

DÖREDIJILIK DUŞUŞYGY GEÇIRILDI

Arkadagly Serdarymyzyň baştutanlygynda amala aşyrylýan beýik işleri halkymyza giňden wagyz etmek, olary mynasyp derejede wasp etmek maksady bilen Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi TDP-niň welaýat komiteti bilen bilelikde guramagynda “Täze taryhy eýýamda milli mirasymyzyň sarpasy” atly döredijilik duşuşygy geçirildi. Duşuşykda çykyş eden döredijilik işgärleri edebiýatymyzy, bagşyçylyk, heýkeltaraşlyk sungatymyzy ösdürmäge bu ugurda ýaş zehinleri ýüze çykarmaga döredilýän mümkinçilikler we şertler barada buýsançly belläp geçdiler.

Sungat sarpasy

Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde zähmet weteranlary, ýazyjy-şahyrlar hem-de sungat işgärleri bilen duşuşyklary, döredijilik we aýdym-sazly agşamlary yzygider geçirilýär. Şeýle duşuşyklaryň biri muzeýde“Sungatym bar-hormatym bar” ady bilen geçirildi.

Muzeýde hoşallyk maslahaty geçirildi

Muzeýiň mejlisler zalynda Gahryman Arkadagymyzyň we Arkadagly Serdarymyzyň milli mirasymyzy, medeniýetimzi we sungatymyzy  ösdürmäge döredip berýän  giň  mümkinçiliklerinden ruhlanyp, “Taryhdan gözbaşly ajap döwrümiz, alkyşlaýar Arkadagly Serdary” atly söhbetdeşlik geçirildi. Söhbetdeşlige welaýatda hereket edýän muzeýleriň ýolbaşçylary, Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň bölüm müdirleri hem-de ylmy işgärleri gatnaşyp çykyş etdiler.