DAŞOGUZ WELAÝATYNYŇ TARYHY
WE ÜLKÄNI ÖWRENIŞ MUZEÝI
    • Turkmen
    • Русский
    • English

PYRAGYNYŇ ARZUWLAN ZAMANY GELDI

     Şeýle at bilen Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde geçirilen “tegelek stoluň” başyndaky söhbetdeşlik ýokary ruhubelentlige beslendi.

Äleme ýeter ene soýgüsi

“Halkara zenanlar güni” mynasybetli Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýiniň wagtlaýyn sergiler zalynda guralan “Zeminiň görki zenanlar” atly baýramçylyk sergisinde Daşoguz şäheriniň çagalar çeperçilik mekdebiniň okuwçylarynyň we mugallymlarynyň heýkel hem-de surat eserleri sergilendi. Dürli reňkleriň üsti bilen enäniň perzendine bolan mähir-muhabbeti, gözel tebigatymyzyň ajaýyplyklary, bahar paslynyň    al-elwan gülleri  beýan edilen eserler sergini synlanlaryň ünsüni has-da özüne çekdi.

* * * * *

Röwşen gelejege barýas Arkadagly Serdar bilen

Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýylyny dabaralandyrmak maksady bilen Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýi bilen TMÝG-nyň Daşoguz welaýat Geňeşiniň bilelikde gurnamagynda “Röwşen gelejege barýas Arkadagly Serdar bilen” atly şygar astynda dabaraly maslahat geçirildi.

Çeperçilik ylhamlaryň joşguny

      2023-nji ýyly “Arkadag Serdarly bagtyýar ýaşlar ýyly” diýip atlandyrylmagy mynasybetli muzeýiň wagtlaýyn sergiler bölüminde Türkmenistanyň Suratkeşler birleşiginiň Daşoguz welaýat şahamçasynyň agzalarynyň çeper döredijilik sergisiniň açylyş dabarasy bolup geçdi.

Arkadagly Watana Täze ýyl geldi

Muzeýiň wagtlaýyn sergiler bölüminde Daşoguz şäheriniň çagalar çeperçilik  mekdebiniň okuwçylarynyň arasynda “Arkadagly Watana Täze ýyl geldi” atly döredijilik sergi bäsleşigi geçirildi.

     Bagtyýar çagalygyň mekanyna öwrülen diýarymyzda ösüp gelýän ýaş nesiller üçin düýpli tagallalar edilýändigi şonuň netijesinde-de çagalaryň bagtyýar we ruhubelent ýaşamagyna gönükdirilendigi sergide ýerleşdirilen eserlerde aýdyň duýulýar.

DOST-DOGANLYK FESTIWALY

      Berkarar döwletiň täze eýýämynyň Galkynyşy döwrüniň döredijilik kuwwaty bilen ösýän, özgerýän Daşoguz welaýatymyzda geçirilen türkmen we özbek halklarynyň  festiwalynyň toý dabarasy taryha altyn harplar bilen ýazyldy. Iki goňşy döwletiň  köpdürli, öwüşgünli medeniýeti, sungaty, ynsanperwer ýörelgelerini baglanyşdyrmakda, sazlaşykly utgaşdyrmakda hem baýlaşdyrmakda, uly ähmiýete eýe bolan bu dost-doganlyk festiwaly ruhy joşguna, şatlykly pursatlara beslendi.

WEPALY HEM EDERMEN TÜRKMEN ALABAÝLARY

Türkmen alabaýlarynyň tohum arassalygyny gorap saklamak, olary mert, edermen edip ýetişdirmek, ynsanyň iň wepaly dosty alabaýlarymyzy ilat arasynda wagyz etmek maksady bilen “Türkmen alabaýy” baýramy mynasybetli Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde “Türkmen alabaýynyň sungatda waspy” baýramçylyk sergisi gurnaldy.

       Sergide ýerleşdirilen nakgaş we heýkel eserlerinde wepadarlygy, hüşgärligi, we duýgurlygy, bilen tapawutlanýan milli gymmatlyklarymyz derejesinde sarpalaýan alabaýlarymyz çeper wasp edildi.

HATYRA GÜNI MYNASYBETLI ÇÄRELER

Parasatly pederlerimiziň däpleriniň dowam etdirilýändiginiň, halkymyzyň ruhubelentligini ýokarlandyrmagyň hatyrasyna nesilleriň aýrylmaz arabaglanyşygynyň nobatdaky aýdyň nyşanyna öwrülen çäreleriň birnäçesi Hatyra güni mynasybetli muzeýde giňden geçirildi.

Garaşsyzlyk – bagtymyz

     Toýlary toýa ulaşýan eziz Diýarymyzda mukaddes Garaşsyzlygymyzyň    31 ýyllyk şanly toýy mynasybetli Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde baýramçylyk sergisi guraldy. Sergide ýaýbaňlandyrylan bereketli türkmen saçagyny, toý döwresini ýatladýan pursatlaryň, milli we amaly-haşam sungatynyň eserleriniň ajaýyp görnüşleri aýratyn täsirli boldy.

HER BIR DÄNÄŇ MÜŇ BOLSUN!

Arkadagly Serdarymyzyň ak pata bermegi bilen Daşoguz welaýatynda geljek ýylyň hasyly üçin güýzlik bugadýyň ekişine guramaçylykly girişildi. Bu möhüm çäre mynasybetli Daşoguz welaýatynyň taryhy we ülkäni öwreniş muzeýinde baýramçylyk sergisi guraldy.Şöhratly taryhly ata-babalarymyzyň bugdaý ýetişdirmekdäki tejribelerini beýan edýän bu sergä, il sylagly  ýaşulylary, öňdebaryjy gallaçy daýhanlar we ussat mehanizatorlar   gatnaşdylar.

* * *